Ποιοί είμαστε?          

Ποιοί Είμαστε ?


 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Τα στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ  έχουν πολυετή εργασιακή σχέση με τον οργανισμό και εμπειρία τόσο στο σχεδιασμό προγραμμάτων που αφορούν την αγορά εργασίας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Το επιστημονικό υπόβαθρο των στελεχών του φορέα συνδέεται με τις κοινωνικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

Υψηλόβαθμο στέλεχος, με πολυετή εργασιακή σχέση με τον οργανισμό, με εμπειρία στον επιστημονικό και διοικητικό συντονισμό στρατηγικών προγραμμάτων, ως συμβολή στη διαμόρφωση των θέσεων της ΓΣΕΕ, στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης, των πολιτικών απασχόλησης, της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Η υπεύθυνη του πεδίου Κοινωνικής Ασφάλισης είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, με εξειδικευμένες σπουδές και εμπειρία στο εργατικό δίκαιο και το δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης ενώ έχει να παρουσιάσει πλούσιο συγγραφικό έργο. Στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων επιμελείται τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συντονίζει την ομάδα νομικών προκειμένου οι παρεχόμενες υπηρεσίες να είναι έγκυρες και έγκριτες.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 

Η υπεύθυνη του πεδίου εργασιακών σχέσεων είναι απόφοιτος του Τμήματος Νομικής, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη Γερμανία και 7επτή εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων εργατικού δικαίου.  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου επιλαμβάνεται θεμάτων συντονισμού της ομάδας νομικών συνεργατών για την επεξεργασία ερωτημάτων εργαζομένων, προγραμματισμού και σύνταξης υλικού νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής (ατομικού & συλλογικού εργατικού δικαίου) και διερεύνησης των αναγκών των εργαζομένων, οι οποίες προκύπτουν από την επαφή των τελευταίων με τις δομές παροχής υπηρεσιών του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων.

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Ο υπεύθυνος του πεδίου Απασχόλησης είναι στέλεχος με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης, με εξειδίκευση στα συστήματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας και πολιτικών απασχόλησης.

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

Η υπεύθυνη του πεδίου των υπηρεσιών συμβουλευτικής είναι εξειδικευμένο στέλεχος με πολυετή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα και σε υπηρεσίες συμβουλευτικής.  Στα πλαίσια λειτουργίας των υπηρεσιών συμβουλευτικής έχει δομήσει τη θεωρητική βάση που κρίνεται απαραίτητη για τους επαγγελματίες συμβούλους οι οποίοι ασχολούνται με την επαγγελματική συμβουλευτική και την επαγγελματική ανάπτυξη.  Παράλληλα, υποστηρίζει τον κάθε σύμβουλο να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις μεθόδους και τις τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής συμβουλευτικής με έμφαση στην πρακτική άσκησή τους.

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΙ

 

  • ΝΟΜΙΚΟΙ

 

Η ομάδα νομικών του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων αποτελείται από 6 συνεργάτες με ειδίκευση και εμπειρία στο εργατικό δίκαιο (ατομικό και συλλογικό) και στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Με μεταπτυχιακές σπουδές και δημοσιεύσεις επιστημονικών και ερευνητικών άρθρων σε νομικά περιοδικά στα παραπάνω πεδία διαθέτουν το κατάλληλο προφίλ για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής και πληροφόρησης των εργαζομένων στα θέματα που τους απασχολούν.

 

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Το Δίκτυο στελεχώνεται από συμβούλους προερχόμενοι  από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων των κοινωνικών, πολιτικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Έχουν επιλεχθεί και αξιολογηθεί με κριτήριο το ακαδημαϊκό τους προφίλ, την επαγγελματική τους εμπειρία και την ικανότητά τους να παρέχουν επαγγελματική συμβουλευτική.

 

Ως δραστήριοι επαγγελματίες, πέρα από τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, σχετικά με το αντικείμενο και τον τομέα τους, έχουν σαφή εικόνα της τρέχουσας εργασιακής πραγματικότητας ανά τομέα απασχόλησης.

 

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Τα στελέχη διαχείρισης καθώς και το τμήμα διοικητικής στήριξης διαχειρίζεται όλες τις διοικητικές και οικονομικές εργασίες του προγράμματος. Ασχολείται με τη σύνταξη προϋπολογισμών και απολογισμών, με τη σύνταξη τεχνικών δελτίων και των λοιπών απαραίτητων εγγράφων προς τη διαχειριστική αρχή, με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, με πληρωμές και τη μισθοδοσία του προσωπικού, την αρχειοθέτηση του προγράμματος καθώς και με τη διεκπεραίωση λοιπών υποχρεώσεων του προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

Η ομάδα της τεχνικής υποστήριξης αναπτύσσει, εγκαθιστά και συντηρεί το πληροφοριακό σύστημα (πλατφόρμα και ιστοσελίδα του προγράμματος) το οποίο υποστηρίζει επιχειρησιακά τα στελέχη του οργανισμού στην ανάπτυξη και υλοποίηση των υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής για τους εργαζόμενους.

 

 Copyright © 2018, ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.