Δίκτυο          

Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Σχ. 1: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Σε αυτή την πρώτη περίοδο ανάπτυξης και λειτουργίας του το δίκτυο παρέχει τις υπηρεσίες του μόνο σε εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Το δίκτυο αποτελείται από τις 15 μονάδες του ΙΝΕ και τα αντίστοιχα σημεία υποστήριξης των εργατικών κέντρων και της τοπικής αυτοδιοίκησης (Α), συνδέεται με αντίστοιχες κρατικές δομές και υπηρεσίες (Υπουργείο Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΣΕΠΕ) (Β), καθώς και άλλους φορείς με αντίστοιχες υπηρεσίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως στην τοπική κοινωνία (Γ).

Η βασική δραστηριότητα των υπηρεσιών του δικτύου περιλαμβάνει δύο διακριτά και ταυτόχρονα αλληλοεξαρτώμενα συστήματα, της Πληροφόρησης και της Συμβουλευτικής στα πεδία των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής ασφάλισης και της απασχόλησης. Αυτό σημαίνει ότι η δόμησή τους στηρίζεται σε μια αρχιτεκτονική η οποία τους επιτρέπει να λειτουργούν τόσο αυτοτελώς όσο και –ταυτόχρονα– με υψηλό βαθμό συνέργειας.

Το δίκτυο στην πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του θα παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής από 15 μονάδες σε όλη τη χώρα, ενώ θα επιδιώξει να διευρυνθεί αναπτύσσοντας συνεργασίες με αντίστοιχες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιουργώντας σημεία υποστήριξης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται με ποικίλα μέσα και τρόπους:
‐ Εξατομικευμένα σε εργαζομένους που θα επισκέπτονται τα κατά τόπους γραφεία.
‐ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e‐mail).
‐ Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαδραστικής επικοινωνίας.
‐ Μέσω ιστοσελίδας.
‐ Με περιοδικές εκδόσεις.
‐ Με ομαδικές συναντήσεις.
‐ Με σεμινάρια και ημερίδες ενημέρωσης.


Σχ. 2: ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων
Copyright © 2018, ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.