Οδηγός

Το Σχέδιο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων»

 

Πρόλογος

 

 

 

Καλώς ήρθατε στον Οδηγό υλοποίησης του έργου:

 

«Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής  Εργαζομένων και Ανέργων» του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

 

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ).

 

 

 

Ο στόχος του είναι να:

 

► αναπτύξει ένα αξιόπιστο σύνολο υπηρεσιών Πληροφόρησης  και Συμβουλευτικής εργαζομένων, με έμφαση στα πεδία των Εργασιακών σχέσεων, των εξελίξεων στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και στην Απασχόληση και :

 

► να δημιουργήσει επίσης τρία Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) για την υποστήριξη νέων ανέργων ηλικίας 16 έως 30 ετών.

 

 

 

Εκτιμάται ότι οι συνεχείς και ταχύτατες αλλαγές  στα τρία αυτά πεδία, τα οποία διαμορφώνον το πλαίσιο των συνθηκών εργασίας και της βασικής προστασίας των εργαζομένων, συνοδεύονται από βασικό έλλειμμα πληροφόρησης,  για ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων και  ανέργων, δημιουργώντας ταυτόχρονα αυξημένες ανάγκες προσανατολισμού και συμβουλευτικής υποστήριξης, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, για να ενισχυθεί η δυνατότητα του εργατικού δυναμικού να αντιμετωπίσει τις (δυσμενείς) επιπτώσεις των αλλαγών αυτών. 

 

 

 

Η συγγραφή του συγκεκριμένου οδηγού αποσκοπεί στην συνολική και εκτεταμένη παρουσίαση του τρόπου, της μεθοδολογίας και των πρακτικών ανάπτυξης και λειτουργίας Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής, ενός Σχεδίου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο του έργου (της Πράξης σύμφωνα με την τεχνική ορολογία): «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων», χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του Υπ. Εργασίας και το ΕΚΤ, στο οποίο, κατόπιν σχετικής  τροποποίησης, συμπεριελήφθησαν και πιλοτικές δράσεις υποστήριξης νέων ανέργων με την δημιουργία και ανάπτυξη τριών Εξειδικευμένων Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης νέων ανέργων 16-30 ετών. 

 

   

 

Η επιτελική ομάδα του έργου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου και εκτεταμένου έργου με υψηλή στοχοθεσία, θεώρησε αναγκαία την εκπόνηση ενός αναλυτικού οδηγού υλοποίησης του, με στόχο την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη των στελεχών  καθόλη την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

 

    Ως εκ τούτου ο οδηγός αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο τελεί υπό συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό τόσο κατά  την τυπική διάρκεια ζωής του έργου (12ος του 2015)  όσο και κατά την διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής των υπηρεσιών, ο οποίος φιλοδοξούμε να ξεπεράσει κατά πολύ την συμβατική του διάρκεια. 

 

    

 

Στόχος του Οδηγού είναι να παρέχει στα στελέχη των υπηρεσιών, σε στελέχη συνεργαζομένων φορέων, στο ανθρώπινο δυναμικών φορέων που ασκούν αντίστοιχο έργο, καθώς και σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ανέργων οποίοι θα θελήσουν να προσεγγίσουν το δίκτυο,  μια συνολική αναλυτική εικόνα του Έργου, το περιεχόμενο του καθώς και  πρακτικές και εύχρηστες οδηγίες και κατευθύνσεις για την  εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του.  

 

 Καταβάλλεται προσπάθεια ευχερούς χρήσης του, ενώ στην ηλεκτρονική του έκδοση θα λειτουργεί ως αφετηρία πλήρους πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δικτύου.

 

   

 

Τα βασικά μέρη του οδηγού διαθέτουν σημαντική αυτονομία μεταξύ τους, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και μελέτη σε επιμέρους ενότητες ενδιαφέροντος. 

 

 

 

Ο οδηγός τελεί υπό συνεχή αλληλεπίδραση με το σύνολο σχεδόν των δράσεων του έργου, από τις οποίες τροφοδοτείται αλλά και τροφοδοτεί, όπως για παράδειγμα με την δράση της επιμόρφωσης, το υλικό επιμόρφωσης στελεχών, με επιλεγμένη σχετική αρθρογραφία, δράσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν λειτουργικά  στον οδηγό.  

 

 Ως εκ τούτου ο οδηγός αναπτύσσεται συνεχώς με περιοδικές, αναθεωρημένες εκδόσεις οι οποίες ακολουθούν και ενσωματώνουν στοιχεία των υπό εξέλιξη δράσεων του έργου.

 

 

 

Δομή του οδηγού  

 

Η παρούσα έκδοση του οδηγού αποτελείται από έξι τόμους ο καθένας εκ των οποίων απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών:

 

 

 

Στο πρώτο (I) τόμο παρουσιάζεται το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων», η φιλοσοφία και η στόχευση του, ο σχεδιασμός της δομής και της λειτουργίας του δικτύου  υπηρεσιών (Κεφάλαιο 1), η πολιτική και η διαδικασία επιλογής των στελεχών (Κεφάλαιο 2).  Εν συνεχεία (Κεφάλαιο 3i), περιγράφεται το περιεχόμενο, η διάρθρωση η λειτουργία και οι δραστηριότητες  των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων, καθώς και οι μέθοδοι και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται, ενώ στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου (Κεφάλαιο 3ii), περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες υποστήριξης των ανέργων, κυρίως μέσα από την σύσταση, ανάπτυξη και λειτουργία των Εξειδικευμένων Κέντρων προώθησης στην Απασχόληση – ΕΚΠΑ – τα οποία απευθύνονται, ως  επί το πλείστον, σε νέους άνεργους. Στα επόμενα κεφάλαια παρατίθεται ο σχεδιασμός των κύκλων επιμόρφωσης και οι άξονες  του εκπαιδευτικού υλικού (Κεφάλαιο 4) και οι βασικές κατευθύνσεις δημοσιότητας και διεύρυνσης της δικτύωσης (Κεφάλαιο 5 i και ii ).  

 

 

 

Στο δεύτερο (ΙΙ) τόμο περιέχεται ο Αναλυτικός Οδηγός ανάπτυξης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων

 

 

 

Στο τρίτο (ΙΙΙ) τόμο περιέχεται ο Αναλυτικός Οδηγός ανάπτυξης και λειτουργίας των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση.

 

 

 

Στον τέταρτο τόμο (ΙV) τόμο αναπτύσσεται ο Αναλυτικός οδηγός υλοποίησης των επιμορφωτικών κύκλων.

 

 

 

Ο πέμπτος (V) τόμος περιέχει το τμήμα εκείνο του οδηγού το οποίο αναλύει το σχέδιο δικτύωσης και δημοσιότητας του έργου.

 

 

 

Ο έκτος (VI) τόμος περιέχει τις βάσεις δεδομένων ανά θεματική ενότητα και περιεχόμενο και παραπέμπει στις αντίστοιχες κωδικοποιημένες συλλογές.  

 

 

 

Στο τέλος κάθε τόμου παρεμβάλλεται μια ενότητα (παράρτημα) με περιεχόμενο παράλληλα κείμενα, στα οποία αναλύονται περισσότερο σημαντικές επιλογές του Σχεδίου, η παρατίθενται κείμενα θεωρητικών προσεγγίσεων, τόσο για την πληρέστερη κατανόηση του όσο και προς χρήση για  επιμορφωτικές ανάγκες του προγράμματος

 

 

 

Βασικά στάδια εξέλιξης του Έργου

 

Η ανάπτυξη του έργου σηματοδοτείται από έναν αριθμό σημαντικών και κομβικών για την εξέλιξη του σταδίων:

 

● Σχεδιασμός και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου.

 

● Επιλογή στελεχών

 

● Σύσταση ομάδων έργου

 

● Πιλοτικά στάδια υλοποίησης του Σχεδίου

 

● Εισαγωγικό στάδιο υλοποίησης του έργου

 

● Σχέδιο Επιμόρφωσης στελεχών

 

● Δημιουργία εργαλείων, βάσης δεδομένων, διαδραστικής πλατφόρμας

 

● Στρατηγική δημοσιοποίησης και διάχυσης του έργου

 

● Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης με άλλους φορείς

 

● Πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής

 

● Υλοποίηση προγράμματος Επιμόρφωσης στελεχών

 

● Πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση

 

● Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου    

 

Τα στάδια αυτά αναλύονται συστηματικά στον Οδηγό, ο οποίος ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τα στελέχη του δικτύου, αλλά  και για όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την υλοποίηση παρόμοιων έργων και την δημιουργία αντίστοιχων υπηρεσιών.  

 

 

 

Παπαδόγαμβρος Βασίλης

 

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου

 


Copyright © 2018, ΙΝΕ Γ.Σ.Ε.Ε.